zachodniopomorskie info

Drukuj
1 2 3

Olgierd Geblewicz o swojej decyzji poinformuje w piśmie skierowanym do osób zatrudnionych w Wodach Polskich. Pracownicy nabywają praw do trzynastych pensji po zakończeniu roku, a więc najwcześniej z dniem 01 stycznia – w tym czasie zatrudnieni już byli w Wodach Polskich. To nowy pracodawca winien wypłacić należne ludziom wynagrodzenia. Marszałek kilkakrotnie zwracał się z monitami w tej sprawie, deklarując jednocześnie, że w imię solidarnej odpowiedzialności jest gotów do rekompensaty części kosztów. 

- Ubolewam, że do dzisiaj nie udało nam się solidarnie uregulować tak ważnej dla ludzi kwestii, jaką jest wypłata dodatkowego wynagrodzenia za 2017 rok. Jeśli do końca marca Wody Polskie nie wywiążą się ze swojego obowiązku, Samorząd Województwa będzie się starał zabezpieczyć całość roszczeń pracowników. Windykacją należnej nam części kosztów zajmiemy się we własnym zakresie, prawdopodobnie na drodze sądowej – zapowiada Olgierd Geblewicz.

Nowe Prawo Wodne oraz Kodeks Pracy nie pozostawiają wątpliwości, że zobowiązanym do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla przejętych pracowników Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie jest obecny pracodawca czyli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Bezspornie pracownicy nabyli prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę, a zobowiązanym do wypłaty jest obecny pracodawca.

Ocena prawa obowiązków nowego i poprzedniego pracodawcy wymaga uwzględniania  treści art. 542 ust. 4 aktualnego Prawa wodnego, według którego pracownicy urzędów i jednostek organizacyjnych, którzy dotychczas realizowali zadania marszałków województw określonych w uchylonym Prawie wodnym, stali się z mocy prawa pracownikami Wód Polskich. Natomiast art. 542 ust. 5 nowego Prawa wodnego określił, że przejście pracowników nastąpiło według art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcy staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku pracowników samorządowych zatrudnionych do końca ubiegłego roku w urzędach marszałkowskich, wykonujących zadania z  zakresu świadczeń rodzinnych. Pracownicy ci z dniem 1 stycznia stali się pracownikami  urzędów wojewódzkich i to wojewodowie wypłacili należne im dodatkowe świadczenia roczne za 2017 rok.     

Fakt, że pieniądze na wypłatę trzynastek nie zostały zabezpieczone w budżecie nowo powołanego przedsiębiorstwa Wody Polskie, nie może być powodem krzywdzących dla pracowników decyzji.

- Jeżeli w terminie do 31 marca bieżącego roku Wody Polskie nie wypłacą należnych ludziom trzynastek, pracownikom będzie przysługiwać roszczenie, do którego solidarnie zobowiązani będą obecny i poprzedni pracodawca. Zarząd Województwa rozważa wypłatę świadczeń bez zbędnej zwłoki, aby pracownicy nie ponosili skutków pośpiesznie i chaotycznie wprowadzanych przez rząd reform. Naszych roszczeń będziemy dochodzić już bezpośrednio od Wód Polskich – dodaje marszałek Olgierd Geblewicz.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego


Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja