zachodniopomorskie info

 Tegoroczny otwarty konkurs ofert ukierunkowany jest na zadania edukacyjne propagujące czystość powietrza, poprawę jego jakości, redukcję emisji zanieczyszczeń ze szczególnym uwzględnieniem termomodernizacji obiektów, a także działania w zakresie ograniczenia hałasu i promowanie ruchu pieszego, jazdy na rowerze czy poruszania się środkami transportu publicznego.

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony środowiska. Wnioskowana kwota wsparcia dla jednego proponowanego przedsięwzięcia nie może przekroczyć 25 tys. zł. W praktyce fundusze mogą być przeznaczone np. na organizację edukacyjnych imprez, festynów, warsztatów czy szkoleń angażujących mieszkańców województwa zachodniopomorskiego

 Podnoszenie świadomości ekologicznej to jedno z priorytetowych działań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie dbania o środowisko naturalne. Na ten cel w latach 2014-2017 wydatkowano prawie pół mln złotych. Tylko w ubiegłym roku Marszałek Województwa przyznał wsparcie w wysokości blisko 60 tys. zł. Dofinansowano dwa projekty Polskiej Fundacji Ekologicznej pod nazwą; „Czyste powietrze â nasz WSPÓLNY cel” i „Czyste powietrze â zdrowe płuca” oraz przedsięwzięcie fundacji Europejski Instytut Rozwoju Zrównoważonego pod nazwą „Kampania edukacyjno-informacyjna: „Propagowanie zachowań sprzyjających ochronie powietrza poprzez promowanie źródeł energii odnawialnej wśród społeczeństwa w województwie zachodniopomorskim oraz wskazanie możliwości pozyskiwania środków finansowych na ten cel”.

 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert: http://www.srodowisko.wzp.pl/ogloszenia-o-otwartych-konkursach-ofert/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-z-zakresu


Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja