zachodniopomorskie info

Od wielu lat seniorzy borykają się z problemami finansowymi. Niskie świadczenia emerytalne, choroba, niepełnosprawność stwarzają poważne problemy w egzystencji ludzi starszych. Aby zaradzić i pomóc seniorom miasto Świnoujście postanowiło pomóc wszystkim seniorom w mieście ustanawiając „BON SENIORA” z którego mogą skorzystać mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 65 lat. Do tej pory  bonu skorzystało ponad 7 tys. seniorów. W tym roku pomoc również będzie kontynuowana.

Andrzej Wiśniewski - Od pewnego czasu miasto wspiera finansowo seniorów. Jaka jest to forma pomocy - czy tylko finansowa czy też miasto przewiduje inne formy pomocy mieszkańcom w tej grupie wiekowej?

Paweł Sujka - w roku 2018 w Świnoujściu uruchomiono nową formę wsparcia dla seniorów - projekt pod nazwą: „BON  SENIORA”, w ramach którego w okresie od 1 sierpnia do 30 listopada 2018 r. wydawane były bony o wartości 300 pkt (1 pkt = 1 zł). Bony Seniora przysługiwały mieszkańcom miasta, którzy ukończyli 65 rok życia. Wraz z bonem każdy senior otrzymał wykaz 440 usług, z których mógł bezpłatnie skorzystać. Wśród nich były: badania lekarskie, ambulatoryjne, świadczenia rehabilitacyjne oraz  imprezy kulturalne (kino, teatr). Dodatkowo, seniorzy otrzymali tzw. „pudełka życia” zawierające (przydatne dla pracowników służb ratunkowych) informacje dot. ich stanu zdrowia i zażywanych lekarstw. Łącznie wydano około 5.800 bonów i pudełek życia.

Ze świadczeń w ramach bonu można było skorzystać do końca czerwca 2019 r.

Realizowany projekt był działaniem innowacyjnym na skalę kraju,

Andrzej Wiśniewski - Jak długo trwa pomoc i czy każdy mieszkaniec Świnoujścia, który kończy 65 lat może z takiej pomocy skorzystać. Tworząc taki program pomocy korzystaliście z doświadczeń innych miast w tym zakresie?

Paweł Sujka - w 2019 r. w celu usprawnienia możliwości korzystania z pomocy samorządu zmienioną formę wsparcia i wprowadzono świadczenie pieniężne „Bon Seniora” w wysokości 300 zł. Wypłacane ono było osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Świnoujście, które ukończyły w 2019 roku co najmniej 65 lat oraz złożyły stosowny wniosek. Świadczenie to przyznawane było na cele kulturalne oraz zdrowotne, w tym zakup leków. Wszyscy seniorzy w Świnoujściu, którzy złożyli wnioski o świadczenie otrzymali także kartę Bon Seniora wraz z wykazem usług partnerów programu. Na podstawie karty mogli skorzystać do końca roku 2019 z promocyjnych cen usług np. rehabilitacyjnych, podologów, fryzjerskich ale także badań lekarskich.

Andrzej Wiśniewski - Czy środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodzą programów pomocowych czy są to środki wypracowane przez miasto. Czy pomoc będzie nadal kontynuowana?

Paweł Sujka - Wnioski przyjmowane były od 15 lipca do 15 września 2019 r. Stwierdzenie uprawnienia do otrzymania świadczenia następowało na podstawie weryfikacji daty urodzenia i miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Świadczenie pieniężne wypłacane było na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Świadczenie pieniężne „Bon Seniora” finansowane było w całości z budżetu Gminy Miasto Świnoujście. Osoby otrzymywały także podobnie jak w roku poprzednim tzw. „pudełka życia”.

Wypłatą ww. świadczenia rodzinnego zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu.

Cały projekt obejmował zatem zarówno świadczenie pieniężne jak też system ulg.

Ze świadczenia pieniężnego „Bon Seniora”, w 2019 r. skorzystało blisko 7700 osób w wieku 65+.

- W 2020 r. ponownie w budżecie Miasta zaplanowano środki na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 300zł dla seniorów i przyjęto uchwałę w sprawie zasad udzielania świadczenia pieniężnego „Bon Wyspiarza Seniora”. Rada Miasta przyjmując za nadrzędne ochronę życia i zdrowia mieszkańców uchwaliła, iż Prezydent Miasta ustali w drodze ogłoszenia termin przyjmowania wniosków o udzielenie świadczenia. Nastąpi to nie wcześniej, niż po odwołaniu w kraju stanu epidemii.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał

     Andrzej Wiśniewski


Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja