zachodniopomorskie info

42 mln zł na edukację i szkolnictwo zawodowe w SOM-ie

- Rozwój gospodarczy obszaru metropolitalnego to główne zadanie, jakie postawiliśmy przed strategią ZIT i jej projektami, szczególnie tymi uwzględniającymi potrzeby edukacyjne. Aby rozwijać Pomorze Zachodnie, musimy wspierać najzdolniejszych uczniów i pozwolić na pełne wykorzystanie ich talentów. Edukacja to klucz do budowania silnego regionu - podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Już 1 kwietnia 2016 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie rozpocznie nabór wniosków w dwóch konkursach wpisujących się w strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

W ramach działania 8.3 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach strategii ZIT dla SOM”, pula dostępnych środków wyniesie ponad 29 mln zł. Na wsparcie będą mogły liczyć projekty nastawione na wyposażenie uczniów w kluczowe kompetencje, w tym postawy i umiejętności niezbędne

na rynku pracy. To np. zajęcia rozwijające uzdolnienia i pasje, zajęcia wyrównawcze, wprowadzenie nowych form i programów nauczania, organizowanie kółek zainteresowań lub warsztatów, pomoc stypendialna czy doradztwo edukacyjno-zawodowe. Szansę na doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych otrzymają również nauczyciele. Dodatkowe działanie ma pozwolić na indywidualizację pracy z uczniem poprzez doposażenie szkół i placówek, specjalistyczne zajęcia i warsztaty, a także tworzenie warunków do pracy z uczeniem w oparciu o metodę eksperymentu m.in. w przedmiotach przyrodniczych czy matematyce.

Z kolei w ramach działania 8.7 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla SOM”, na środki z RPO WZ 2014-2020 mają szansę projekty podnoszące umiejętności oraz dające kwalifikacje zawodowe zarówno uczniom

jak i osobom dorosłym. Wsparcie może objąć m.in. praktyki zawodowe organizowane u pracodawców
lub przedsiębiorców, staże zawodowe, wdrożenie nowych form nauczania zawodowego, pomoc stypendialną, dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego czy kursy przygotowawcze do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Szkoły i placówki będą mogły również aplikować o fundusze na wyposażenie pracowni lub warsztatów, tak aby warunki kształcenia zawodowego odzwierciedlały naturalne warunki pracy dla nauczanych zawodów. Działanie 8.7 jest nakierowane przede wszystkim na zbliżenie szkolnictwa zawodowego z otoczeniem społeczno-gospodarczym, chociażby poprzez tworzenie klas patronackich czy modyfikacje programów nauczania. Środki mają na celu podniesienie kompetencji nauczycieli zawodu i rozwój systemu doradztwa zawodowego. W przypadku tego konkursu alokacja wyniesie prawie 12,8 mln zł.

W ramach działań 8.3 i 8.7, na rozwój edukacji w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym przeznaczonych zostanie ponad 42 mln zł. W obu konkursach maksymalny poziom dofinansowania projektów może wynieść do 95%. Termin składania wniosków upływa 29 kwietnia 2016 br. Regulamin konkursu zostanie umieszony na stronach www.wup.pl, www.zit-som.szczecin.pl, www.rpo.wz.pl oraz na portalu funduszy europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Szczegółowe informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl oraz na stronie www.zot-som.szczecin.pl


Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja