zachodniopomorskie info

Władze samorządu województwa przedstawiły raport o stanie regionu.

Raport o stanie województwa
Spadek liczby mieszkańców regionu poniżej 1,7 mln ludności, najniższe w historii województwa bezrobocie na poziomie 6,7%, wzrost PKB na mieszkańca o 6,9%, utrzymanie pozycji lidera w dziedzinie turystyki i produkcji energii odnawialnej.  To niektóre z najważniejszych danych statystycznych opisujących sytuację zachodniopomorskiego w 2019 r. zawartych w „Raporcie o stanie województwa”. Dokument jest rocznym podsumowaniem działalności Zarządu Województwa z realizowanych polityk, programów i strategii oraz uchwał sejmiku. Opracowanie jest podstawą debaty sesji absolutoryjnej i wotum zaufania dla Zarządu Województwa. Prezentując raport marszałek Olgierd Geblewicz podzielił dokument na cele tematyczne nawiązujące do Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2030 r. Pierwszy z nich to otwarta społeczność.
- Chcemy by nasze społeczeństwo było społeczeństwem równym i społeczeństwem równych szans. Chcemy wzmocnić demografię i dawać naszym mieszkańcom możliwości rozwoju, chcemy budować wspólnotowość. Jesteśmy aktywni na terenach wiejskich i współpracujemy z OSP, promujemy wolontariat jako postawę życiową, wspieramy społeczników – wyjaśniał marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
Tym działaniom służy m.in. wsparcie dla samorządów w realizacji programów in vitro, kontynuowanie Zachodniopomorskich Kart Rodziny i Seniora, stworzenie Regionalnej Akademii Rodziny czy Akademii Rodzica Zastępczego. Wśród wymiernych efektów jest oddanie 11 mieszkań wspomaganych dla młodzieży, wspieranie zachodniopomorskich Zakładów Aktywności Zawodowej, które zatrudniają obecnie 11% wszystkich pracowników ZAZ-ów w Polsce. Nie brakuje także aktywności na obszarach wiejskich poprzez współpracę z OSP, społecznictwa poprzez Program Społecznik czy działań promujących wolontariat.
Drugi obszar to „konkurencyjna gospodarka” służąca zrównoważonemu rozwojowi i wzmocnieniu konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw. W 2019 r. Centrum Inicjatyw Gospodarczych zakończyło 8 z 66 projektów inwestycyjnych. Ich wartość to ponad 240 mln zł, a efektem jest 550 nowych miejsc pracy. Jednym z istotnych działań były Zachodniopomorskie Małe Skarby, czyli wsparcie dla blisko 1500 rodziców chcących wrócić do pracy i zapewnienie im opieki dla dziecka. W rozwijaniu gospodarki Pomorza Zachodniego pomagają oczywiście środki unijne. Tylko w ubiegłym roku zachodniopomorskie przedsiębiorstwa zrealizowały 59 umów na wsparcie ponad 120 mln zł środków unijnych (od początku wdrażania RPO WZ 2014-2020 podpisano ponad 300 umów wsparcia z przedsiębiorcami, o wartości 823  mln zł.). W ubiegłym roku z pożyczek i poręczeń finansowych skorzystało pół tysiąca firm. Dzięki lobbingowi województwa otwarto także połączenie lotnicze z Kopenhagą, wspierano rozwój startupów, zrealizowano liczne szkolenia dla bezrobotnych.
Kolejny obszar to sprawny samorząd, którego celem jest dostarczanie mieszkańcom wysokiej jakości usług publicznych i budowa potencjału rozwojowego na terenie całego regionu. Efektem ubiegłorocznych działań jest Zachodniopomorski Program Antysmogowy (39 projektów i wsparcie na poziomie 34 mln zł), który pozwoli na wymianę 2,5 tys. źródeł ciepła. Inwestycje w szkolnictwo zawodowe objęły wsparciem już ponad 5 tysięcy uczniów. Pomorze Zachodnie cały czas utrzymuje pozycję turystycznego lidera w Polsce wśród regionów. Budowane są kolejne kilometry tras rowerowych, zachodniopomorski szlak żeglarski wzbogaciła marina w Trzebieży, a w parkach krajobrazowych powstały liczne obiekty małej infrastruktury, w tym sztandarowy projekt - wieża widokowa w Ińsku. W sferze kultury m.in. ruszyła budowa Morskiego Centrum Nauk w Szczecinie, oraz przygotowano modernizację Teatru Polskiego w Szczecinie.
W 2019 r. Województwo Zachodniopomorskie kontynuowało 7 zadań inwestycyjnych w ochronie zdrowia, w tym warte ponad 60 mln zł m.in. inwestycje w oddziały geriatrii oraz nefrologii i transplantologii w Szpitalu przy ul. Arkońskiej w Szczecinie czy modernizacja pediatrii w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie.
Do końca ubiegłego roku zrealizowano inwestycje na 84 km dróg wojewódzkich, zakończono m.in. obejście Barlinka czy szlak Brzózki – Trzebież. Trwa realizacja m.in obwodnicy Gryfic i trasy Trzebiatów – Płoty. Realizowane są także międzynarodowe projekty TENTacle, TalkNET oraz REIF służące rozwojowi sieci transportowej TENT przebiegającej przez region.
-Jest duży kłopot związany z Polską statystyką. Części danych dotyczących realizacji naszej Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2030 r. po prostu nie ma. To jest problem ogólnopolski. Pod względem formy, ten dokument odnosi się do Strategii i został dostosowany do postulatów radnych. Są dane pozytywne i dane negatywne. Pracowało nad nim wielu urzędników, którym dziękuję za wykonaną pracę. Nie ujęliśmy inwestycji strategicznych. Mogłem napisać opóźniona budowa promu i wdrażanie programu Batory. Opóźniona budowa 3 zbiornika w terminalu LNG w Świnoujściu. Nie wiemy kiedy te prace ruszą. Jako Województwo nie jesteśmy w to włączeni – podsumował Olgierd Geblewicz.
Absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r
Plan dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok uchwalony pierwotnie w kwocie 849,9 zł zmniejszony został do kwoty 797,7 zł, natomiast plan wydatków uchwalony w wysokości 994,4 zł, został zmniejszony do kwoty 840,9 zł. Zmiany dokonane w ciągu roku wynikały z aktualizacji nakładów na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Zaplanowane dochody zrealizowano w 99,8% i wyniosły 796,5 mln zł. Z kolei wydatki zrealizowano na poziomie 93,6% i wyniosły 787,1 mln zł.
- W imieniu całego Zarządu dziękuję wszystkim radnym, którzy udzielili nam wotum zaufania i udzielili absolutorium. Wszyscy wiemy, że ten rok jest szczególny i pełen nowych wyzwań, ale jestem głęboko przekonany, że sprawy będą się rozwijały w dobrym kierunku. Państwa poparcie nas dopinguje, do dalszej wytężonej pracy - mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
Wysoki udział w dochodach mają dotacje celowe i płatności z budżetu UE (27,3%) co potwierdza, że w 2019 roku rozpoczęto i kontynuowano realizację wielu nowych przedsięwzięć, w tym finansowanych środkami z UE. Duży udział w dochodach stanowiły wpływy z podatków dochodowych (29,7%) oraz subwencja ogólna (20,8%). Z 53,8 mln zł niewykonanych wydatków, 33 mln zł dotyczy wydatków majątkowych, w tym zadań kontynuowanych w latach następnych takich jak m.in. modernizacja i przebudowa dróg, parków krajobrazowych, turystyki oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2019 roku największą część wydatków budżetu stanowiły wydatki na transport i łączność (55,2%), w tym na inwestycje w tej sferze. Duże kwoty wydatków przeznaczono na: kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (9,4%), rodzinę, politykę i pomoc społeczną (8%), edukację, opiekę wychowawczą i naukę (2,5%), ochronę zdrowia (3,3%) oraz turystykę (2,1%).
 
Na koniec 2019 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 9,5 mln zł. Nadwyżka operacyjna osiągnęła po raz kolejny rekordowo wysoki poziom 134,9 mln zł, stanowiący ponad 16,9% dochodów ogółem. W wyniku całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na rynku krajowym zadłużenie Województwa na koniec 2019 roku spadło do poziomu 248,9 mln zł.

 
Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Biuro Prasowe

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja